Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-01 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-30 r.

 

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre elementy w wersji kontrastowej nie posiadają wystarczającego kontrastu.
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
  • Materiały filmowe nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego oraz badań przeprowadzonego przez walidatory zewnętrzne: Tingtun checker oraz accessibilitychecker.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Barbara Rakucka-Pająk adres e-mail:  info.babimost@gok-babimost.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad dostosowanie treści i plików.

Skip to content