cn_cookies_accepted()
Przejdź do treści

Regulamin konkursu plastycznego 

“WIZJE PLASTYCZNE POEZJI BACZYŃSKIEGO”

§ 1 Przepisy ogólne

 Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 

 1. Ideą konkursu jest plastyczna interpretacja poezji Baczyńskiego.
 2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs ma charakter zamknięty dla województwa lubuskiego.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 3. Prace należy dostarczyć do biura GOK od pon. do pt w godz. 8:00 – 16:00.
 4. Prace należy dostarczyć z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu plastycznego „Wizje plastyczne Poezji Baczyńskiego” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających  wymienionych wyżej wymogów.
 7. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury.
 8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

§ 3 Terminarz konkursu

 1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15.11.2021 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.
 4. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni.    

    § 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.
 3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.
Skip to content